ترجمه مقاله

gyrostabilized

دیکشنری انگلیسی به فارسی

gyrostabilized
ترجمه مقاله