ترجمه مقاله

growls

دیکشنری انگلیسی به فارسی

میچکد، غرغر کردن
ترجمه مقاله