ترجمه مقاله

grouted

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تزریق شده، دوغاب ریختن
ترجمه مقاله