ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ground

دیکشنری انگلیسی به فارسی

زمینی، زمین، خاک، زمینه، پایه، میدان، اساس، پا، سبب، ملاک، مستمسک، کف دریا، بناء کردن، بگل نشاندن، بزمین نشستن، فرود امدن، اصول نخستین را یاد دادن، اساسی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ