ترجمه مقاله

ground zero

دیکشنری انگلیسی به فارسی

زمین صفر است
ترجمه مقاله