ترجمه مقاله

groaner

دیکشنری انگلیسی به فارسی

دروازبان
ترجمه مقاله