ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

grittier

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گرانتر، ریگ دار، ریگ مانند، شن دار
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ