ترجمه مقاله

green onion

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پیازچه
ترجمه مقاله