ترجمه مقاله

greatest

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بزرگترین، بزرگ، عالی، کبیر، عظیم، زیاد، فراوان، مهم، معتبر، خطیر، هنگفت، ماهر، متعال، عالی مقام، بصیر، ابستن، مطنطن، تومند
ترجمه مقاله