ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

grated

دیکشنری انگلیسی به فارسی

رنده شده، رنده کردن، با شبکه مجهز کردن، حبس کردن، شبکه دار کردن، ساییدن، ازردن، صدای خشن دراوردن، بزور ستاندن، سابیدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ