ترجمه مقاله

grated

دیکشنری انگلیسی به فارسی

رنده شده، رنده کردن، با شبکه مجهز کردن، حبس کردن، شبکه دار کردن، ساییدن، ازردن، صدای خشن دراوردن، بزور ستاندن، سابیدن
ترجمه مقاله