ترجمه مقاله

grata

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گراتا
ترجمه مقاله