ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

grants

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کمک های مالی، عطا، کمک هزینه تحصیلی، امتیاز، اهداء، بخشش، اجازه واگذاری رسمی، حقوق بگیر، دادن، اعطا کردن، عطاء کردن، بخشیدن، تصدیق کردن، مسلم گرفتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ