ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

grant

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اعطا کردن، عطا، کمک هزینه تحصیلی، امتیاز، اهداء، بخشش، اجازه واگذاری رسمی، حقوق بگیر، دادن، عطاء کردن، بخشیدن، تصدیق کردن، مسلم گرفتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ