ترجمه مقاله

grangerization

دیکشنری انگلیسی به فارسی

غربالگری
ترجمه مقاله