ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

grandstand

دیکشنری انگلیسی به فارسی

grandstand، حضار، شنوندگان، خود نمایی کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ