ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

grand jury

دیکشنری انگلیسی به فارسی

هیئت منصفه بزرگ، هيئت منصفه عالی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ