ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

gorgonize

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گورگنیزه کردن، تبدیل بسنگ کردن، خیره نگاه کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ