ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

gorget

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گورستان، طوقه، گلو پوش، گلو پناه، زرهگردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ