ترجمه مقاله

golden handshake

دیکشنری انگلیسی به فارسی

دستشویی طلایی
ترجمه مقاله