ترجمه مقاله

gold

دیکشنری انگلیسی به فارسی

طلا، زر، پول، ثروت، سکه زر، رنگ زرد طلایی، اندود زرد، نخ زری، جامه زری، پول زر
ترجمه مقاله