ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

glide

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سر خوردن، سر، سبک پریدن، سریدن، اسان رفتن، نرم رفتن، پرواز کردن بدوننیروی موتور
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ