ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

glade

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گلدان، بیشه، خیابان یا کوچه جنگل، سبزه میان جنگل، فضای میان جنگل، درختستان
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ