ترجمه مقاله

get hitched with

دیکشنری انگلیسی به فارسی

با پیوستن به
ترجمه مقاله