ترجمه مقاله

gestation

دیکشنری انگلیسی به فارسی

حاملگی، بارداری، ابستنی، وابسته بدوران رشد تخم یا نطفه
ترجمه مقاله