ترجمه مقاله

genus Telopea

دیکشنری انگلیسی به فارسی

جنس Telopea
ترجمه مقاله