ترجمه مقاله

genus Livistona

دیکشنری انگلیسی به فارسی

جنس Livistona
ترجمه مقاله