ترجمه مقاله

genus Homogyne

دیکشنری انگلیسی به فارسی

جنس Homogyne
ترجمه مقاله