ترجمه مقاله

generalissimos

دیکشنری انگلیسی به فارسی

generalissimos، سپهسالار، فرمانده کل، ژنرالیسیم
ترجمه مقاله