ترجمه مقاله

generalissimo

دیکشنری انگلیسی به فارسی

generalissimo، سپهسالار، فرمانده کل، ژنرالیسیم
ترجمه مقاله