ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

geisha

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گایشی، گیشا، فاحشه، رقاصه ژاپونی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما