ترجمه مقاله

gas

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گاز، بنزین، بخار، گاز معده، خود ستایی، گازدار کردن، با گاز خفه کردن، اتومبیل را بنزین زدن
ترجمه مقاله