ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

gambits

دیکشنری انگلیسی به فارسی

gambits، بذله، شروع بازی شطرنج، موضوع بحی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ