ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

gallantry

دیکشنری انگلیسی به فارسی

دلبستگی، شجاعت، دلاوری، رشادت، زن نوازی، سلحشوری، بهادری
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ