ترجمه مقاله

galingale

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گالینگال
ترجمه مقاله