ترجمه مقاله

fussed

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سفت و سخت، نق نق زدن، هایهو کردن، ایراد گرفتن، اعتراض کردن، خردهگیری کردن
ترجمه مقاله