ترجمه مقاله

fusee

دیکشنری انگلیسی به فارسی

فیوز، امرود، برامدگی ساق پای اسب، تفنگ چخماقی
ترجمه مقاله