ترجمه مقاله

fruit

دیکشنری انگلیسی به فارسی

میوه، ثمر، سود، فایده، شایه، بار، میوه دادن
ترجمه مقاله