ترجمه مقاله

fruit cocktail

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کوکتل میوهای
ترجمه مقاله