ترجمه مقاله

frock

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خم شدن، رهبانیت، رولباسی، لباس اسموکینگ
ترجمه مقاله