ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

frizzles

دیکشنری انگلیسی به فارسی

فریزل ها، فر، جلزوولز، غذا را سرخ کردن، جزجز کردن، فر زدن، فر دادن مو
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ