ترجمه مقاله

frictionproof

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اصطکاک مقاوم در برابر
ترجمه مقاله