ترجمه مقاله

frictionlessness

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اصطکاک
ترجمه مقاله