ترجمه مقاله

frictionally

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اصطکاکی
ترجمه مقاله