ترجمه مقاله

frictional

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اصطکاک، اصطکاکی، مالشی
ترجمه مقاله