ترجمه مقاله

frictionable

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اصطکاک
ترجمه مقاله