ترجمه مقاله

friction

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اصطکاک، اختلاف، سایش، مالش، حساسیت
ترجمه مقاله