ترجمه مقاله

friction tape

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نوار اصطکاک
ترجمه مقاله