ترجمه مقاله

friction match

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اصطکاک بازی، کبریتی که با اصطکاک و مالش روشن می شود
ترجمه مقاله