ترجمه مقاله

French dressing

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سس فرانسوی، چاشنی سالاد فرانسوی
ترجمه مقاله